vrijdag 26 april 2019

Acanthe 2.0

Bewustwording en veerkracht

`We hebben het goed voor elkaar in Nederland, maar ook bij ons kan iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt of dat je tijdelijk je huis moet verlaten, bijvoorbeeld door explosiegevaar. Het is handig om voorbereid te zijn op dit soort situaties. De hulpverleningsdiensten zijn namelijk nooit meteen ter plaatse en kunnen niet altijd iedereen direct helpen.` 

Op de website 'Nederland Veilig' waar deze tekst vandaan komt wordt aanbevolen om bijvoorbeeld een 'noodpakket' samen te stellen. Toch doet niet iedereen dat volgens dit onderzoek naar zelfredzaamheid uit 2010: Factsheet-onderzoek- zelfredzaamheid. Of het noodpakket is niet compleet. De gemiddelde burger denkt te weinig aan de zelfredzaamheid van de samenleving zelf. Dat is ook heel menselijk want we denken liever niet in negatieve scenario's. Men schat de risico's op een crisis of ramp laag in, omdat men denkt dat dit toch niet zo vaak voorkomt. Wanneer mensen zich bewust zijn van de risico's weten zij beter hoe zij zich kunnen voorbereiden op die risico's. Maar nog beter: hoe ze zich tijdens een crisis moeten gedragen en daardoor de mogelijke effecten van een crisis kunnen verminderen of zelfs voorkomen. Door deze kennis worden zij ook zelfredzamer en kunnen dan ook optreden als (burger)hulp voor hun naasten in sommige noodsituaties. Burgers kunnen de mogelijke effecten van een ramp of crisis beperken door de verantwoordelijkheid te nemen en zich voor te bereiden. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de samenleving ook vergroot. Maar hoe kan de zelfredzaamheid van burgers ter voorbereiding op en burgerparticipatie tijdens rampen en crises worden ontwikkeld?

Zelfredzame gemeenschap
In het werkboek ‘Co-regisseren’ in een zelfredzame gemeenschap van het  Lectoraat (Water-) Veiligheid (31 januari 2013, Vlissingen) staan een aantal tips voor bruikbare samenwerkingsvormen www.samenwerkingskunde.nl/wp-content/uploads/Werkboek-Co-Regisseren-31-01-2013.pdf 
Er staat in: " ...Dit sluit aan bij het beleid van de overheid dat burger en bedrijfsleven een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het creëren van veiligheid. Die vraag naar co-creatie van veiligheid en zelfredzaam gedrag van burgers is vaak in het debat hierover aan de orde geweest. In de literatuur zijn voldoende aanknopingspunten te vinden waarmee het mogelijk is om aan die co-creatie invulling te geven, maar dan wel geconditioneerd en door de overheid gefaciliteerd. Daarbij is de rol van de overheidsprofessional een onmisbare. Maar er zal ook altijd een discrepantie zijn tussen hulpvraag en beschikbare middelen. In een zelfredzame gemeenschap is nog steeds behoefte aan aanvullende expertise en middelen. Om burgers van veiligheidsconsumerende inwoners naar co-creërende veiligheidsmensen te transformeren is moed, consistentie en gerichte aanpak nodig. De vraag is welke overheden deze uitdaging aan durven gaan."

Waarom is een ‘resilient community’, een veerkrachtige gemeenschap, zo belangrijk voor deze co-creatie?
Het is vooral belangrijk dat burgers deze uitdaging aan durven te gaan! ‘Community resilience’ gaat om het verhogen van de ‘veerkracht’ en zelfredzaamheid van gemeenschappen, zodat we bij verstoringen op onszelf en onze omgeving kunnen bouwen. Resilient zijn, is het vermogen om te anticiperen op risico's, de effecten te beperken en gemakkelijk te herstellen door een sterk aanpassingsvermogen en/of overlevingsdrang in tijden van negatieve veranderingen of noodsituaties.  Men kan alleen 'resilient' worden, door zich meer bewust te zijn van de mogelijke risico's. We moeten naar een bewustwordingsproces waarbij mensen leren anticiperen op mogelijke noodsituaties. Via deze website hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de bewustwording over dit onderwerp.

“By failing to prepare, you are preparing to fail.”  - Benjamin Franklin 

Facebookpagina Acanthe 2.0

Acanthe 2.0 heeft ook een Facebookpagina waarop een aantal links staan naar instanties en organisaties die gaan over veiligheid, crisismanagement en rampenbestrijding. 

Privacy policy
Je kunt privacyverklaring van Acanthe hier lezen